بازدیدمعاون اداری وپشتیبانی ازمرکزاردل
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز اقای مهندس طاهری معاون اداری وپشتیبانی اداره کل درمرکزحضورپیداکردوضمن بازدیدازکارگاهها وامورات اداری سرکشی نمودوازنزدیک درجریان اقدامات انجام شده قرارگرفت
1397/12/15