برگزاری ازمون عملی درمرکز
بنابه گزارش روابط عمومی مرکزازمون عملی درحرفه های صنعت ساختمان تفاهمنامه وهماهنگ درروزیکشنبه26/12/1397 برای کاراموزان برگزارخواهدشدبه تعداد250نفر
1397/12/25