شروع ثبت نام دورههای اموزشی درمرکز
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز دوه های اموزشی برای سال1398 ثبت نام انهاشروع شده علاقمندان میتوانندجهت کسب اطلاعات بیشترباواحدپذیرش مرکزباشماره تلفن ذیل تماس برقرارنمایند
038-34342800داخلی 13اقای غریبی
1398/01/21