شرکت رئیس مرکزدرکارگروه جوانان فرمانداری
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز رئیس مرکزدرستادساماندهی امورجوانان که روزیکشنبه 25درسالن جلسات فرمانداری تشکیل گردیدشرکت نمودوگزارشی ازاقدامات انجام شده توسط مرکز راارائه دادند
1398/01/25