تفاهمنامه با دانشگاه آزاد اسلامی
به گزارش روابط عمومی مرکز لردگان تفاهمنامه ای بین اداره فنی وحرفه ای لردگان ودانشگاه آزاد اسلامی درخصوص اجرای دوره های آموزشی توسط این اداره برای دانشجویان بسته شد .به گفته خالدی رییس اداره فنی وحرفه ایی دوکارگاه جوشکاری وکارگاه برق صنعتی مربوط به این تفاهمنامه می باشد
1397/08/15