جلسه ریاست مرکز لردگان باامام جمعه منطقه فلارد
دراین جلسه در خصوص ترویج مهارت های فنی وحرفه ای بین مردم منطقه وایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان وعشایر و.... بحث وگفتگو شد وایشان هم درخصوص دوره های آموزشی فنی وحرفه ایی وتبلیغ آن در بین خطبه های نمازجمعه وروحانیون روستا ها ومناطق مختلف فلارد تلاش خواهند نمود
1397/08/22