دیدار رییس فنی وحرفه ایی شهرستان لردگان با بخشدار منطقه فلارد
به گزارش روابط عمومی مرکز لردگان دراین دیدار طرفین در خصوص مهارت های فنی وحرفه ایی در منطقه فلارد به بحث وگفتگو پرداختند .خالدی رییس فنی وحرفه ایی در خصوص حمایت بخشدار از مهارت یافتگان فنی وحرفه ایی بخصوص تسهیلات بانکی جهت اشتغال به گفتگو پرداختند  .بخشدار منطقه فلارد ضمن حمایت از مهارت های فنی وحرفه ایی قرار شد درجلسه ایی که بزودی تشکیل می یابد از کلیه دهیاران منطقه فلارد ومدیرکل فنی وحرفه ایی استان هم دعوت بعمل آید
1397/08/28