تشکیل کمیته اشتغال
به گزارش روابط عمومی مرکز لردگان جلسه کمیته اشتغال شهرستان لردگان برگزار گردید که دراین جلسه رییس اداره فنی وحرفه ایی لردگان درخصوص فراهم شدن تسهیلات برای دارندگان مهارت فنی درشش ماهه اول سال بخصوص مشاغل خانگی صحبت نمودند
1397/09/05