آزمون کتبی هماهنگ
در تاریخ 2/9/97 آزمون کتبی دوره های آموزشی پایان یافته در مرکز سورشجان برگزار می شود.
کارآموزان روز قبل آزمون باید کارت ورود به جلسه خود را تهیه نمایند.