برگزاری دوره آموزشی کیف دوزی در شهر هارونی
با توجه به تعطیلی مدارس و دانشگاهها در تابستان امسال یک دوره آموزشی کیف دوزی با مربی گری خانم شهره نادری جهت کارآموزان خواهر در شهر هارونی برگزار گردیده است.
1396/04/04