دیدار سرپرست مرکز سورشجان با امام جمعه این شهر
درتاریخ97/10/03بعد از نماز مغرب وعشا جلسه ای پیرامون اهداف فنی وحرفه ای ودوره های آموزشی متناسب بابازار کار،همچنین استفاده حداکثری از پتانسیلها وظرفیتهای آموزشی بخش لاران برگزارگردید.
حاج آقا شاهسون امام جمعه محترم سورشجان ضمن ابراز خوشحالی،اظهارامیدواری کردکه همکاری بین فنی وحرفه ای با کانون مساجدودفاتر بسیج در بخش لاران می تواندبخش عظیمی از مشکلات افراد واجد شرایط درمهارت آموزی وایجاد اشتغال پایداررا حل نماید
1397/10/08