حضور سرپرست جدید مرکز سورشجان درجشنواره امتنان به عنوان عضو کمیته داوران استان
سرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای سورشجان جهت داوری درسی امین جشنواره امتنان ار نخبگان جامعه کار وتولید کشور،دعوت به همکاری شد.دراین جلسه داوری تعداد 106 طرح بررسی وجهت اعلام نظربه اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی فرستاده شد./.
1397/10/16