مرکزآموزش فنی وحرفه ای سورشجان میزبان برگزاری کلاس معارف
درروز چهارشنبه مورخ97/10/26جلسه معارف به میزبانی مرکزآموزش فنی وحرفه ای سورشجان با حضور بخشدار وروسای محترم ادارات بخش لاران برگزار گردید.سرپرست مرکز سورشجان ضمن ارائه برنامه ها واهداف پیش رو خواستار تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی در بستر سازی وایجاد شوق وانگیزه جهت مشارکت مردمی درراستای برگزاری دوره های فنی ومهارتی شد.
 
1397/11/02