آخرین اخبار مرکز
 برگزاري جلسه بافرماندهي انتظامي شهرستان اردل
بنابه گزارش روابط عمومي مركز جلسه اي في مابين رئيس مركزآموزش فني وحرفه اي  شهرستان اردل بافرماندهي انتظامي شهرستان درخصوص نحوء اجرا دوره هاي اموزشي براي سربازان وظيفه درمركزبرگزارگرديدودراين جلسه......
تاریخ خبر: 1400/03/04

 ثبت نام حرف آموزشي مركز
متقاضيان ميتواننذدجهت ثبت نام همه روزه باشماره تلفن هاي ذيل تماس گرفته وراهنمائي هاي لازم رادراين خصوص دريافت نمايند 038-34343222 038-34342800داخلي13......
تاریخ خبر: 1400/02/20

 اغازثبت نام حرفه هاي اموزشي درمركزاردل
عمومی،تخصصی و اشتغال محور مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اردل کشاورزی طراحی دوخت مكانیک صنایع دستی ......
تاریخ خبر: 1400/01/23

 سال نومبارك
......
تاریخ خبر: 1400/01/07

 ايجاد 55 شغل توسط مهارت آموزان مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان اردل
ايجاد 55 شغل توسط مهارت آموزان مرکزآموزش فني و حرفه اي شهرستان اردل به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي  استان چهار محال و بختياري در بازديد مدير کل اين اداره از مرکز آموزش ف......
تاریخ خبر: 1399/12/09

 بازديدمديركل وهيئت همراه ازمركز
بنابه گزارش روابط عمومي مركزمديركل آموزش فني وحرفه اي استان روزسه شنبه بهمرا معاون اموزش پزوهش وبرنامه ريزي رئيس اداره آموزشگاههاي ازاداستان كارشناسان روابط عمومي وبودجه ازمركزبازديد وباهمكاران ومديرا......
تاریخ خبر: 1399/12/06

 کيفي سازي آموزش هاي مهارتي در اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري
کيفي سازي آموزش هاي مهارتي در اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري   به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان، کارگروه راهبري توسعه مديريت با حضور مد......
تاریخ خبر: 1399/12/02

 كرونادركمين است
......
تاریخ خبر: 1399/11/27