مشخصات دوره
برقكار ساختمان درجه 2
کد رشته : 4/ 2/ 28/ 55- 8
تعداد ساعت :700
توضیحات تکمیلی :پیش نیاز : ندارد
    ثبت نام