اغازثبت نام دوره های اموزشی
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز دوره های اموزشی مرکزشروع شده وعلاقمندان برای ثبت نام وشرکت دردوره های مذکورهمه روزه میتوانند به واحداموزش مرکزمراجعه ویاباشماره تلفن03834342800داخلی 13تماس بگیرند
1399/04/07