کارآفريني از طريق آموزش مهارت هاي فني و حرفه اي به طلايه داران و اعضاي گروه هاي جهادي گامي در راستاي کاهش سطح بيکاري استان
 
کارآفريني از طريق آموزش مهارت هاي فني و حرفه اي به طلايه داران و اعضاي گروه هاي جهادي گامي در راستاي کاهش سطح بيکاري استان
 
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري، در راستاي توانمندي هاي علمي، مهارتي و شايستگي هاي شغلي در اقشار مختلف با بهره مندي از تمامي ظرفيت هاي قابل حصول در اين عرصه، تفاهم نامه اي بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و ستاد امر به معروف و نهي از منکر استان بسته شد.
مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان گفت: هدف از اين تفاهم نامه توانمند سازي و آموزش طلايه داران و اعضاي گروه هاي جهادي با آموزش هاي مهارتي بر اساس استانداردها و شايستگي هاي آموزشي و شغلي مي باشد.
کبيري خاطر نشان کرد: بررسي و ارائه راهکارهاي مشترک جهت ارتقاي سطح شغلي و معيشتي جامعه هدف از طريق مهارت آموزي از ديگر اهداف اين تفاهم نامه است.
فرمانده سپاه حضرت قمر بني هاشم (ع) از عملکرد خوب شوراي امر به معروف و نهي از منکر اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان تقدير کرد و اظهار داشت: اين اداره کل مي تواند نقش به سزايي در آموزش مهارت هاي مختلف به طلايه داران و توانمند سازي بيشتر از پيش آنها داشته باشد.
ايشان در ادامه از فعاليت ها و برنامه هاي اين اداره کل در زمينه طراحي و توليد پوشاک ايراني و اسلامي مطابق با نياز بانوان و دسترسي راحت تر اين قشر از جامعه به پوشاک مورد نظر استقبال کرد و تلاش در اين امور را ارزشمند دانست. 
بنابر اين گزارش تعهدات اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان به عنوان طرف اول تفاهم نامه، نظارت بر اجراي آموزش هاي مهارتي جهت توانمند سازي طلايه داران و اعضاي گروه هاي جهادي، برنامه ريزي براي ارزشيابي و برگزاري آزمون مهارت آموختگان، بهره گيري از کارشناسان و يا متخصصان صاحب تجربه طرف دوم و توسعه آموزش هاي مهارتي و کارآفريني از طريق آموزش به طلايه داران و اعضاي گروه هاي جهادي مي باشد.
همچنين تعهدات ستاد امربه معروف و نهي از منکر استان به عنوان طرف دوم تفاهم نامه، تبليغ و ترويج طرح و فرهنگ سازي در خصوص موضوع تفاهم نامه، در اختيار گذاشتن فضاهاي مازاد جهت آموزش، همکاري در برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي، انجام نيازسنجي آموزشي و شناسايي دوره هاي آموزشي مورد نياز و ارسال نتايج آن به طرف اول به منظور تعيين ميزان حجم دوره هاي مورد نياز جامعه هدف خواهد بود.
1399/10/25