قابل توجه ثبت نام كنندگان درازمونهاي صنعت ساختمان وتفاهمنامه وكاراموزان مركز
ازمون كتبي روزپنجشنبه2/11/1399ساعت 8صبح كارگران ساختماني
تفاهمنامه
وكاراموزان مركز ساعت9/45مي باشد
1399/10/30