برگزاري ازمون كتبي مرحله هشتم وچهارم صنعت ساختمان
بنابه گزارش روابط عمومي مركزآزمون كتبي مرحله هشتم وصنعت ساختمان مرحله چهارم درروزپنجشنبه 2/11/1399درمركزاردل برگزارگرديداست
1399/11/02