برگزاری آزمون عملی
بنا به گزارش روابط عمومی مرکز آزمونهای عملی حرفه های مختلف هماهنگ واصناف در روز پنجشنبه مورخه 21/09/1398برگزار گردید
1398/09/23