برگزاری دوره :ارآفرینی در شهرستان بن
به گزارش روابط عمومی مرکز یک دوره کارآفرینی کسب و کار مقدماتی جهت اقشار آسیب پذیر شهرستان بن در محل بهزیستی شهرستان بن با همکاری مرکز فنی و حرفه ای شهرستان سامان برگزار گردید .
1398/10/16