مهارت آموختگان موفق
مشخصات فردی کارآموز:
نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه کد ملی تاریخ تولد رشته و مدرک تحصیلی شماره تماس
 محمد امینی مصطفی ابادی  حسن  0  4610866145  13810518  دیپلم  
 
 
 
مشخصات کارگاه آموزشی:
نام کارگاه آموزشی نام رشته مهارت دیده کد دوره ساعت استاندارد نام مربی
 جوشکاری  جوشکارمخازن فولادی با فرایند SMAW  2990621  305  داوود خلیلی مفرد
 
 
 مشخصات نوع اشتغال:
نوع اشتغال بیمه تامین اجتماعی ارتباط اشتغال با دوره مهارتی زمان شاغل
کارآفرینی استخدام دولتی دارد ندارد مرتبط غیر مرتبط قبل از دوره بعد از دوره
 *      *  *      *
 
 
مشخصات محل اشتغال:
نام فعالیت یا شغل آدرس محل اشتغال و شماره تماس
 کارگاه جوشکاری  فناوران شهرکرد