کارشناس ومسئول آموزش مرکز
در صورت وجود هرگونه سوال وایراد در مورد آموزش و دوره های آموزشی مرکز با آقای محمد حسین زارع مقدم  با شماره 34231913-038 تماس حاصل نمایید.
پیوست ندارد
1399/07/17