ثبت نام دوره های آموزشی
از 15 مهرماه1399 مرکز در رشته های ذیل ویزه خواهران وبرادران ثبت نام به عمل می آورد.
1-کاربر اتومایون اداری
2- HSE
3- PLC
4- برقکار صنعتی
5- برقکار ساختمان
6- جوشکاری
7- اتومکانیک
8- زعفران کار
پیوست ندارد
1399/07/17