آخرین اخبار مرکز
 بازدید از دورههای آموزشی طرح آسیب های اجتماعی روستای بوگر
به گزارش روابط عمومی مرکزلردگان،معاون سیاسی وامنیتی فرمانداری جناب مهندس مرادی وکارشناس سیاسی وروابط عمومی لردگان وریاست مرکزآموزش فنی وحرفه ای لردگان از طرح کاهش آسیبهای اجتماعی در روستای بوگر از بخش......
تاریخ خبر: 1398/05/16

 امام جمعه لردگان:امام جمعه لردگان: مهارت آموزي گام نخست « رونق توليد» است
تاج زاد امام جمعه لردگان درخطبه های نمازجمعه لردگان:در جامعه امروز مهارت آموزي به يک نياز و ضرورت اجتناب ناپذير اجتماعي تبديل شده است. وي افزود: با توجه به اينکه فني و حرفه اي در تربيت ......
تاریخ خبر: 1398/05/12

 بازدید فرماندهان نظامی از مرکز لردگان
بمناسبت هفته ملی مهارت وآموزشهای فنی وحرفه ای فرماندهی محترم نیروی انتظامی جناب سرهنگ میرزائی ومعاونت ونیروهای تحت امر وفرماندهی محترم بسیج ادارات واصناف جناب سرهنگ جلیل از کارگاههای وواحد اداری ونمای......
تاریخ خبر: 1398/05/09

 تقدیراز مربیان وکارکنان مرکزلردگان
به گزارش روابط عمومی مرکزلردگان در ادامه برنامه های هفته ملی مهارت از کارکنان ومربیان مرکزلردگان توسط امام جمعه محترم وفرمانداری محترم شهرستان لردگان در کارگاه ها وواحد های اداری با لوح تقدیروسپاس از ......
تاریخ خبر: 1398/05/09

 افتتاح نمایشگاه ودستاوردهای فنی وحرفه ای در لردگان
به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش فنی وحرفه ای لردگان در ادامه برنامه های هفته ملی مهارت با حضور امام جمعه محترم وفرماندارمحترم وجمعه از مسئولین ادارات شهرستان لردگان نمایشگاه ودستاوردهای آموزشهای فنی وح......
تاریخ خبر: 1398/05/09

 بازدیدفرماندار شهرستان لردگان از مرکز
به گزارش روابط عمومی مرکزفنی وحرفه ای لردگان فرماندار محترم جناب مهندس برهان حسین پور آقایی ومعاون سیاسی وامنیتی وکارشناسان فرمانداری وروسای ادارات از کارگاه های و واحد های اداری بازدید واز روند کارها......
تاریخ خبر: 1398/05/16

 بازدید امام جمعه شهرستان لردگان از مرکز
به گزارش روابط عمومی مرکز لردگان در آخرین روز هفته ملی مهارت وآموزشهای فنی وحرفه ای ششم مردادماه نوذوهشت امام جمعه محترم شهرستان لردگان حضرت حجه السلام تاج زادوستاد نمازجمعه از کارگاه های آموزشی وامور......
تاریخ خبر: 1398/05/09

 بازدید از دوره های آموزشی روستای وعشایری
درهفته ملی مهارت وآموزشهای فنی وحرفه ای مرکز لردگان طبق برنامه ها از دوره های آموزشی وعشایری در شهرستان لردگان بازدید نمودکه دراین بازدید های از دوره آموزشی برق ساختمان برای آقایان در روستای حسن هندو ......
تاریخ خبر: 1398/05/09