آخرین اخبار مرکز
 برگزاری نمایشگاه
به گزارش روابط عمومی مرکز لردگان بمناسبت هفته پژوهش نمایشگاهی از دستاوردهای مرکز فنی وحرفه ایی لردگان در محل برگزاری نمایشگاه شهرستان زیر نظر فرمانداری شهرستان برپا گردید که با استقبال خوب همشهری ها م......
تاریخ خبر: 1397/09/28

 تشکیل کمیته اشتغال
به گزارش روابط عمومی مرکز لردگان جلسه کمیته اشتغال شهرستان لردگان برگزار گردید که دراین جلسه رییس اداره فنی وحرفه ایی لردگان درخصوص فراهم شدن تسهیلات برای دارندگان مهارت فنی درشش ماهه اول سال بخصوص مش......
تاریخ خبر: 1397/09/05

 دیدار رییس فنی وحرفه ایی شهرستان لردگان با بخشدار منطقه فلارد
به گزارش روابط عمومی مرکز لردگان دراین دیدار طرفین در خصوص مهارت های فنی وحرفه ایی در منطقه فلارد به بحث وگفتگو پرداختند .خالدی رییس فنی وحرفه ایی در خصوص حمایت بخشدار از مهارت یافتگان فنی وحرفه ایی ب......
تاریخ خبر: 1397/08/28

 جلسه ریاست مرکز لردگان باامام جمعه منطقه فلارد
دراین جلسه در خصوص ترویج مهارت های فنی وحرفه ای بین مردم منطقه وایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان وعشایر و.... بحث وگفتگو شد وایشان هم درخصوص دوره های آموزشی فنی وحرفه ایی وتبلیغ آن در بین خطبه های ن......
تاریخ خبر: 1397/08/22

 جلسه رییس مرکز فنی وحرفه ایی لردگان با رییس آموزش وپرورش منطقه فلارد
در این دیدار طرفین درخصوص اجرای دوره های فنی وحرفه ایی مرکز فلارد برای دانش آموزان کارودانش آموزش وپرورش درخصوص کلاسهای عملی به بحث وگفتگو پرداختند .همچنین رشته هایی که توسط آموزشگاههای آزاد برای اموز......
تاریخ خبر: 1397/08/22

 تفاهمنامه با دانشگاه آزاد اسلامی
به گزارش روابط عمومی مرکز لردگان تفاهمنامه ای بین اداره فنی وحرفه ای لردگان ودانشگاه آزاد اسلامی درخصوص اجرای دوره های آموزشی توسط این اداره برای دانشجویان بسته شد .به گفته خالدی رییس اداره فنی وحرفه ......
تاریخ خبر: 1397/08/15

 انجام 90درصد تعهدات مرکز لردگان در 6ماهه اول سال
به گزارش روابط عمومی مرکز لردگان .90درصد تعهدات مرکز لردگان درشش ماهه اول سال 97 دربخش های ثابت شهری .سیار .روستایی وعشایر .صنایع .زندان وپادگان در رشته های مختلف انجام گرفت.به گفته خالدی رییس مرکز فن......
تاریخ خبر: 1397/07/21

 تفاهمنامه فنی وحرفه ای لردگان باسدکارون 4
به گزارش روابط عمومی مرکز فنی وحرفه ایی لردگان روز چهارشنبه مورخ97/5/24رییس مرکز فنی وحرفه ای لردگان طی بازدیدی که از سدکارون 4داشتند تفاهمنامه ایی درخصوص اجرای دوره جوش آرگون برای کارکنان سدکارون به ......
تاریخ خبر: 1397/05/24