لیست دوره های درحال ثبت نام
نام رشتهثبت ناممشخصات کامل
پرورش دهنده قارچ دكمه اي *ثبت ناممشاهده
تکه دوزی با چرخثبت ناممشاهده
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E3 ) SMAWثبت ناممشاهده
راسته دوز *ثبت ناممشاهده
روبان دوزثبت ناممشاهده
سرمه دوز درجه 2ثبت ناممشاهده
قالی باف تابلوییثبت ناممشاهده
قلاب باف چرم و جیرثبت ناممشاهده
گلدوز ماشینیثبت ناممشاهده
مرصع کارثبت ناممشاهده

پیش ثبت نام در دوره های کلی
جزییات و پیش ثبت نام