آخرین اخبار مرکز
 برگزاری جلسه بارئیس صندوق مهرامید
درراستای خدمت دهی بهتربه کاراموزان که گواهینامه دریافت نمودندومیخواهندکاروکسبی راه اندازی نمایندجلسه ای فی مابین رئیس مرکزورئیس صندوق مهرامیدبرگزارشدوراههای همکاری بررسی گردید......
تاریخ خبر: 1397/08/24

 برگزاری جلسه شورای اداری واموزشی دراداره کل
جلسه شوراي  اداري آموزشي اداره کل آموزش فني وحرفه اي چهارمحال وبختياري جلسه شوراي  اداري آموزشي با حضور مديرکل، معاونين ، رؤ......
تاریخ خبر: 1397/08/13

 انتصاب مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان
طی حکمی ازسوی رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشوراقای قهرمان اماره بعنوان مدیرکل منصوب گردید مانیزاز  این انتصاب راتبریک می گوئیم وارزوی توفیق برای این برادربزرگوارراداریم......
تاریخ خبر: 1397/08/03

 شروع دوره اموزشی گلیم بافی درمرکزاردل
بنابه گزارش روابط عمومی مرکزشروع دوره اموزشی گلیم باف برای تعداد14نفرازمتقاضیان معرفی شده ازسوی مراکزیادگیری محلی طبق تفاهمنامه همکاری مشترک فی مابین ادارات کل اموزش فنی وحرفه ای واموزش وپرورش استان......
تاریخ خبر: 1397/07/30

 برگزاری ازمون کتبی درروزجمعه27/7/97درمرکزاردل
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز آزمون کتبی برای تعداد148نفرازکاراموزان ومتقاضیان ازمون درروزجمعه مورخ 27/7/1397 برگزارگردیداست......
تاریخ خبر: 1397/07/27

 داره کل آموزش فني و حرفه اي استان موفق به کسب رتبه چهارم در جشنواره شهيد رجايي وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعي شد
در بين ادارات کل سازمان آموزش فني وحرفه اي کشور: اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان موفق به کسب رتبه چهارم در جشنواره شهيد رجايي وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعي شد. اداره کل آموزش فني و حر......
تاریخ خبر: 1397/07/26

 اجرای دوره اموزشی پرورش زنبورعسل درروستای لیرابی
بنابه گزارش روابط عمومی مرکزدوره پرورش زنبورعسل برای 18نفرازمتقاضیان درروستای لیرابی درحال برنامه ریزی برای شروع دوره می باشیم  چنانچه متقاضی شرکت دراین دوره هستیدمیتوانیدبه مرکزآموزش فنی وحرفه ا......
تاریخ خبر: 1397/07/21

 اجرای دوره اموزشی سرویس نگهداری خودرو برای سربازان سپاه
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز دوره اموزشی سرویس نگهداری خودرو برای 20 نفرازسربازان وظیفه درحال اجرا می باشدکه امیداست سربازان پس ازشرکت دراین دوره بتوانندان شایستگی که لازم است رابدست بیاورند دراین حرف......
تاریخ خبر: 1397/07/15