آخرین اخبار مرکز
 برگزاری ازمون کتبی مرحله نهم
بنابه گزارش روابط عمومی  مرکزازمون مرحله نهم حرفه های هماهنگ درمرکزوصنعت ساختمان تفاهمنامه درتاریخ3/11/1398برگزارخواهدشد......
تاریخ خبر: 1398/11/03

 شرکت رئیس مرکزدرشورای اموزش وپرورش شهرستان
بنابه گزارش روابط عمومی مرکزاقای محمودیان روزسه شنبه 24/10/13989درشورای اموزش وپرورش شهرستان که عضومی باشدشرکت نمودند......
تاریخ خبر: 1398/10/25

 برگزاری ازمون عملی درمرکز
بنابه گزارش روابط عمومی مرکزازمون عملی درحرفه های مختلف روزدوشنبه 16/10/1398درمرکزواموزشگاههای سطح شهردرحال انجام است......
تاریخ خبر: 1398/10/16

 شروع ثبت نام دوره اموزشی نازک دوززنانه
بنابه گزارش روابط عمومی مرکزشروع ثبت نام دوره اموزشی نازک دوززنانه علاقمندان میتوانندجهت ثبت نام به واحداموزش مرکزمراجعه نمایند. 038-34342800داخلی13......
تاریخ خبر: 1398/10/14

 شروع ثبت نام درحرفه کاربرicdl
بنابه گزارش روابط عمومی مرکزاغازثبت نام دردوره اموزشی کاربرicdlعلاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتروثبت نام به واحدپذیرش مرکزمراجعه فرمایندویاباشماره تلفن ذیل تماس 038-34342800داخلی13......
تاریخ خبر: 1398/10/08

 قابل توجه شرکت کنندگان درازمون 5/10/1398
قابل توجه شرکت کنندگان درازمون کتبی5/10/1398 ساعت9/30 می باشد جهت دریافت کارت ورودبه جلسه به سایت www.portaltvto.com......
تاریخ خبر: 1398/10/04

 برگزاری ازمون عملی درتارخ19/9/1398
بنابه گزارش روابط عمومی مرکزازمون عملی حرفه های مختلف درروزسه شنبه مورخ19/9/1398برگزارگردید......
تاریخ خبر: 1398/09/19

 قابل توجه شرکت کنندگان درازمون7/9/1398
قابل توجه شرکت کنندگان درازمون7/9/1398افرادی که درازمون کتبی نمره قبولی راکسب نمودنددرتاریخ19/9/1398جهت ازمون عملی بادردست داشتن کارت ورودبه جلسه-کارت ملی به مرکزمراجعه نمایند......
تاریخ خبر: 1398/09/17