آخرین اخبار مرکز
 بازدیدمدیرحراست ورئیس اداره اموزشگاه آزاداستان
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز مدیرحراست  اداره کل ورئیس اموزشگاههای ازاداستان ازمرکزوآموزشگاههای ازادودوره های اموزشی مرکزبازدیدبعمل اوردند......
تاریخ خبر: 1398/03/28

 برگزاری ازمون کتبی برای کاراموزان
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز امروزپنجشنبه 23خردادماه98ازمون کتبی مرحله دوم سال برای تعداد120نفردرحال اجراء می باشددرحرفه های مختلف......
تاریخ خبر: 1398/03/23

 برگزاری دوره های اموزشی درمرکز
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز دوره های ذیل برای متقاضیان درحال ثبت نام می باشیم -کاربرگیاهان داروئی-جوشکاری مقدماتی-لوله کشی-کامپیوتر-......
تاریخ خبر: 1398/03/11

 برگزاری کلاس اموزش قران درمرکز
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز یک دوره کلاس اموزشی قران مجیدباشرکت همکاران درمرکز روزشنبه اجراء گردید......
تاریخ خبر: 1398/02/30

 بازدیدکارشناسان اموزش اداره کل ازمرکز
بنابه گزارش روابط عمومی مرکزکارشناسان محترم اموزش اداره کل   ازمرکزبازدیدنمودند......
تاریخ خبر: 1398/02/14

 بازدیدمدیرحراست وکارشناس حقوق اداره کل
بنا به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای اردل آقای مهندس کرمی رئیس حراست   و آقای رستمی کارشناس حقوقی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در تاریخ 10/2/98 از مرکز آموزش فنی و حرفه ای......
تاریخ خبر: 1398/02/11

 بازدیدازمراکزفنی وحرفه ای
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز2/2/1398تا10/2/1398 بعنوان بازدیدازمراکزفنی وحرفه ای نامگذاری شده است ودرطی همین چندروز دانش اموزان ازشهرهای اردل -کاج ودشتک جهت بازدیدمراجعه نمودند......
تاریخ خبر: 1398/02/08

 شرکت رئیس مرکزدرکارگروه جوانان فرمانداری
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز رئیس مرکزدرستادساماندهی امورجوانان که روزیکشنبه 25درسالن جلسات فرمانداری تشکیل گردیدشرکت نمودوگزارشی ازاقدامات انجام شده توسط مرکز راارائه دادند......
تاریخ خبر: 1398/01/25