آخرین اخبار مرکز
 شرکت رئیس مرکزدرکارگروه جوانان فرمانداری
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز رئیس مرکزدرستادساماندهی امورجوانان که روزیکشنبه 25درسالن جلسات فرمانداری تشکیل گردیدشرکت نمودوگزارشی ازاقدامات انجام شده توسط مرکز راارائه دادند......
تاریخ خبر: 1398/01/25

 شروع ثبت نام دورههای اموزشی درمرکز
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز دوه های اموزشی برای سال1398 ثبت نام انهاشروع شده علاقمندان میتوانندجهت کسب اطلاعات بیشترباواحدپذیرش مرکزباشماره تلفن ذیل تماس برقرارنمایند 038-34342800داخلی 13اقای ......
تاریخ خبر: 1398/01/21

 سال نومبارک
......
تاریخ خبر: 1398/01/06

 برگزاری ازمون عملی درمرکز
بنابه گزارش روابط عمومی مرکزازمون عملی درحرفه های صنعت ساختمان تفاهمنامه وهماهنگ درروزیکشنبه26/12/1397 برای کاراموزان برگزارخواهدشدبه تعداد250نفر......
تاریخ خبر: 1397/12/25

 بازدیدمعاون اداری وپشتیبانی ازمرکزاردل
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز اقای مهندس طاهری معاون اداری وپشتیبانی اداره کل درمرکزحضورپیداکردوضمن بازدیدازکارگاهها وامورات اداری سرکشی نمودوازنزدیک درجریان اقدامات انجام شده قرارگرفت......
تاریخ خبر: 1397/12/15

 بازدیدکارشناسان اموزش اداره کل ازمرکز
بنابه گزارش روابط عمومی مرکزکارشناسنان اموزش اداره کل  ازکارگاههای اموزش مرکزبازدیدبعمل اوردندوازنزدیک درجریان امورات مرکزقرارگرفتند......
تاریخ خبر: 1397/12/12

 برگزاری ازمون کتبی درروزبرفی10/12/97
بنابه گزارش روابط عمومی مرکزازمون کتبی مرحله هشتم روزجمعه10/12/1397درروزی برفی درمرکزبرای255نفردرحرفه های مختلف اجرا شده است......
تاریخ خبر: 1397/12/10

 شرکت رئیس مرکزدرکارگروه بخش دولتی وبخش ازاد همکاردرفنی وحرفه ایر
به گزارش روابط عمومی مرکزرئیس درکارگروه همکاری بخش خصوص ودولتی که به همت مدیرکل محترم برگزارگردیدشرکت نمودند......
تاریخ خبر: 1397/12/06

 جلسه بابسیج سازندگی شهرستان
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز جلسه ای فی مابین رئیس مرکز وبسیج سازندگی درخصوص ارائه اموزشهای متناسب وبهینه برای بسیجیان برگزارگردیدودراین جلسه مقررشدکه هرکدام ازطرفین پتانسیلها وتوانمندیهای خودرامعرفی ......
تاریخ خبر: 1397/11/28

 خبرافتتاح سایت سنجش درجرایداستان
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز خبرافتتاح سایت سنجش الکترونیکی مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان اردل درجرایدمحلی به چاپ رسیدکه به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب افتتاح شده است......
تاریخ خبر: 1397/11/25


آخر 1 2 3 4 5  ... اول