آخرین اخبار مرکز
 بازدیدمدیرحراست ورئیس اداره اموزشگاه آزاداستان
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز مدیرحراست  اداره کل ورئیس اموزشگاههای ازاداستان ازمرکزوآموزشگاههای ازادودوره های اموزشی مرکزبازدیدبعمل اوردند......
تاریخ خبر: 1398/03/28

 برگزاری ازمون کتبی برای کاراموزان
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز امروزپنجشنبه 23خردادماه98ازمون کتبی مرحله دوم سال برای تعداد120نفردرحال اجراء می باشددرحرفه های مختلف......
تاریخ خبر: 1398/03/23

 برگزاری دوره های اموزشی درمرکز
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز دوره های ذیل برای متقاضیان درحال ثبت نام می باشیم -کاربرگیاهان داروئی-جوشکاری مقدماتی-لوله کشی-کامپیوتر-......
تاریخ خبر: 1398/03/11

 برگزاری کلاس اموزش قران درمرکز
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز یک دوره کلاس اموزشی قران مجیدباشرکت همکاران درمرکز روزشنبه اجراء گردید......
تاریخ خبر: 1398/02/30

 بازدیدکارشناسان اموزش اداره کل ازمرکز
بنابه گزارش روابط عمومی مرکزکارشناسان محترم اموزش اداره کل   ازمرکزبازدیدنمودند......
تاریخ خبر: 1398/02/14

 بازدیدمدیرحراست وکارشناس حقوق اداره کل
بنا به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای اردل آقای مهندس کرمی رئیس حراست   و آقای رستمی کارشناس حقوقی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در تاریخ 10/2/98 از مرکز آموزش فنی و حرفه ای......
تاریخ خبر: 1398/02/11

 بازدیدازمراکزفنی وحرفه ای
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز2/2/1398تا10/2/1398 بعنوان بازدیدازمراکزفنی وحرفه ای نامگذاری شده است ودرطی همین چندروز دانش اموزان ازشهرهای اردل -کاج ودشتک جهت بازدیدمراجعه نمودند......
تاریخ خبر: 1398/02/08

 شرکت رئیس مرکزدرکارگروه جوانان فرمانداری
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز رئیس مرکزدرستادساماندهی امورجوانان که روزیکشنبه 25درسالن جلسات فرمانداری تشکیل گردیدشرکت نمودوگزارشی ازاقدامات انجام شده توسط مرکز راارائه دادند......
تاریخ خبر: 1398/01/25

 شروع ثبت نام دورههای اموزشی درمرکز
بنابه گزارش روابط عمومی مرکز دوه های اموزشی برای سال1398 ثبت نام انهاشروع شده علاقمندان میتوانندجهت کسب اطلاعات بیشترباواحدپذیرش مرکزباشماره تلفن ذیل تماس برقرارنمایند 038-34342800داخلی 13اقای ......
تاریخ خبر: 1398/01/21

 سال نومبارک
......
تاریخ خبر: 1398/01/06


آخر 1 2 3 4 5  ... اول