پوستر حرفه های آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای فارسان در سال ۱۴۰۱ با فعالیت کارگاههای جدید
با توجه به فعال شدن کارگاههای جدید در مرکز فنی و حرفه ای فارسان؛ حرفه هاي کشاورزی؛ برق خودرو و جوشکاری به کلاسهای آموزشی مرکز اضافه گردید.
1400/12/08