تفاهمنامه فنی وحرفه ای لردگان باسدکارون 4
به گزارش روابط عمومی مرکز فنی وحرفه ایی لردگان روز چهارشنبه مورخ97/5/24رییس مرکز فنی وحرفه ای لردگان طی بازدیدی که از سدکارون 4داشتند تفاهمنامه ایی درخصوص اجرای دوره جوش آرگون برای کارکنان سدکارون به امضا رسید همچنین قرار شد دوره های مورد نیاز مانند برق عمومی وایمنی وکار با ابزار اندازه گیری و... توسط مرکز فنی وحرفه ایی اجرا گردد
1397/05/24