مشخصات دوره
قالی باف درجه 2
کد رشته : 3/ 2/ 57/ 54- 7
تعداد ساعت :450
توضیحات تکمیلی :پیش نیاز : ندارد
    ثبت نام