آخرین اخبار مرکز
 برگزاري ازمون كتبي مرحله هشتم وچهارم صنعت ساختمان
بنابه گزارش روابط عمومي مركزآزمون كتبي مرحله هشتم وصنعت ساختمان مرحله چهارم درروزپنجشنبه 2/11/1399درمركزاردل برگزارگرديداست......
تاریخ خبر: 1399/11/02

 قابل توجه ثبت نام كنندگان درازمونهاي صنعت ساختمان وتفاهمنامه وكاراموزان مركز
ازمون كتبي روزپنجشنبه2/11/1399ساعت 8صبح كارگران ساختماني تفاهمنامه وكاراموزان مركز ساعت9/45مي باشد......
تاریخ خبر: 1399/10/30

 کارآفريني از طريق آموزش مهارت هاي فني و حرفه اي به طلايه داران و اعضاي گروه هاي جهادي گامي در راستاي کاهش سطح بيکاري استان
  ......
تاریخ خبر: 1399/10/25

 برگزاري ازمون عملي درمركزدرروزيكشنبه21/10/1399
بنابه گزارش روابط عمومي مركزآزمون عملي حرفه هاي مختلف آموزشي مركز-صنعت ساختمان-تفاهمنامه روزيكشنبه21/10/1399درمركزاردل درحال اجراء وبرگزاري مي باشد......
تاریخ خبر: 1399/10/21

 بستن تفاهم نامه ميان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و اداره کل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان
بستن تفاهم نامه ميان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و اداره کل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه ......
تاریخ خبر: 1399/10/11

 اجراي آزمون مرحله ششم وهفتم هماهنگ1399
بنابه گزارش روابط عمومي مركزآزمون كتبي مرحله ششم وهفتم 1399درروزپنجشنبه4/10/1399درمركزساعت9.30اجراميشود-......
تاریخ خبر: 1399/10/06

 قابل توجه شركت كنندگان درازمون4/10/1399
جهت دريافت كارت ورودبه جلسه به سامانه زيرمراجعه نمايند.http://azmoon.portaltvto.com/......
تاریخ خبر: 1399/10/01

 برگزاري ازمون كتبي مرحله سوم1399
بنابه گزارش روابط عمومي مركرآزمون كتبي مرحله سوم صنعت ساختمان  وتفاهمنامه درروزپنجشنبه27/9/1399برگزارگرديد-ضمنا اين ازمون كه مي بايستي درتاريخ6/9/1399برگزارميشودولي به دليل شرايط قرمزبيماري كويدو......
تاریخ خبر: 1399/09/30