آخرین اخبار مرکز
 سال نومبارك
......
تاریخ خبر: 1400/01/07

 ايجاد 55 شغل توسط مهارت آموزان مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان اردل
ايجاد 55 شغل توسط مهارت آموزان مرکزآموزش فني و حرفه اي شهرستان اردل به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي  استان چهار محال و بختياري در بازديد مدير کل اين اداره از مرکز آموزش ف......
تاریخ خبر: 1399/12/09

 بازديدمديركل وهيئت همراه ازمركز
بنابه گزارش روابط عمومي مركزمديركل آموزش فني وحرفه اي استان روزسه شنبه بهمرا معاون اموزش پزوهش وبرنامه ريزي رئيس اداره آموزشگاههاي ازاداستان كارشناسان روابط عمومي وبودجه ازمركزبازديد وباهمكاران ومديرا......
تاریخ خبر: 1399/12/06

 کيفي سازي آموزش هاي مهارتي در اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري
کيفي سازي آموزش هاي مهارتي در اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري   به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان، کارگروه راهبري توسعه مديريت با حضور مد......
تاریخ خبر: 1399/12/02

 كرونادركمين است
......
تاریخ خبر: 1399/11/27

 اجراي ازمون عملي درحرفه هاي مختلف درروزدوشنبه20/11/1399مركزاردل
......
تاریخ خبر: 1399/11/21

 اطلاعيه ثبت نام دردوره آموزشي
بنابه گزارش روابط عمومي مركزشروع ثبت نام دردوره آموزشي كاربرicdlدرمركزشروع دوره ازتاريخ11/11/99روزهاي تشكيل دوره شنبه ويكشنبه هرهفته......
تاریخ خبر: 1399/11/07

 برگزاري ازمون كتبي مرحله هشتم وچهارم صنعت ساختمان
بنابه گزارش روابط عمومي مركزآزمون كتبي مرحله هشتم وصنعت ساختمان مرحله چهارم درروزپنجشنبه 2/11/1399درمركزاردل برگزارگرديداست......
تاریخ خبر: 1399/11/02