برگزاري آزمون كتبي معوقه صنعت ساختمان وتفاهمنامه1399مرحله سوم
به اطلاع متقاضيان وثبت نام شدگان مرحله سوم صنعت ساختمان وتفاهمنامه مي رساندكه ازمون انها روزپنجشنبه27/9/1399ساعت8صبح برگزارميشود
پیوست ندارد
1399/09/25