مشخصات دوره
تعميركار برق خودرو درجه 2
کد رشته : 3/ 2/ 42/ 55- 8
تعداد ساعت :480
توضیحات تکمیلی :پیش نیاز : ندارد
    ثبت نام