مشخصات دوره
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E8 ) SMAW
کد رشته : 1/ 3/ 1/ 22/ 72- 8
تعداد ساعت :196
توضیحات تکمیلی :پیش نیاز : E6
    ثبت نام