لیست دوره های درحال ثبت نام
نام رشتهثبت ناممشخصات کامل
برقكار ساختمان درجه 2ثبت ناممشاهده
برقكار صنعتي درجه 2ثبت ناممشاهده
پرورش دهنده قارچ صدفيثبت ناممشاهده
تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه 2ثبت ناممشاهده
تعميركار برق خودرو درجه 2ثبت ناممشاهده
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (E8 ) SMAWثبت ناممشاهده
چوقا بافیثبت ناممشاهده
زعفران كار *ثبت ناممشاهده
سرويس و نگهداري خودروثبت ناممشاهده
قالی باف تابلوییثبت ناممشاهده
قالی باف درجه 2ثبت ناممشاهده
كيف دوز *ثبت ناممشاهده
گلیم بافثبت ناممشاهده
گلیم باف درجه 2ثبت ناممشاهده
لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2ثبت ناممشاهده
مانتو دوزثبت ناممشاهده
مدیر واحد پرورش بلدرچین *ثبت ناممشاهده
نازک دوز زنانهثبت ناممشاهده
-کاربرicdlثبت ناممشاهده
کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه 2ثبت ناممشاهده

پیش ثبت نام در دوره های کلی
جزییات و پیش ثبت نام