شرکت درجلسه دردفترمعاون اقتصادی استاندار
بنابه گزارش روابط عمومی مرکزاقای محمودیان بهمراه مهندس اماره مدیرومهندس انصاری معاون اموزش دردفترمعاون اقتصادی استانداری حضورپیداکرده ودرخصوص راه اندازی مرکزتخصصی ماهیان سردابی به رایزنی پرداختند
1399/02/07