تقديرفرمانداراردل ورئيس اموزش وپرورش ازرئيس مركز
بنابه گزارش روابط عمومي مركز تقديرنامه اي ازطرف فرمانداراردل ورئيس اموزش وپرورش شهرستان به دليل همكاري بسيارمناسب كه اقاي حافظ محموديان  درخصوص مراكزيادگيري محلي داشته اند صادرشده است
1399/07/01