برگزاري جلسه بافرماندهي انتظامي شهرستان اردل درخصوص اموزش سربازان
1399/07/29