اطلاعيه
قابل توجه كاراموزان جهت دريافت كارت ورودبه جلسه ازمون1/8/1399به واحدپذيرش مركزمراجعه نمايند
1399/07/29