برگزاري ازمون كتبي مرحله سوم1399
بنابه گزارش روابط عمومي مركرآزمون كتبي مرحله سوم صنعت ساختمان  وتفاهمنامه درروزپنجشنبه27/9/1399برگزارگرديد-ضمنا اين ازمون كه مي بايستي درتاريخ6/9/1399برگزارميشودولي به دليل شرايط قرمزبيماري كويدو19به تاريخ27/9/1399منتقل شد
1399/09/30