برگزاري ازمون عملي درمركزدرروزيكشنبه21/10/1399
بنابه گزارش روابط عمومي مركزآزمون عملي حرفه هاي مختلف آموزشي مركز-صنعت ساختمان-تفاهمنامه روزيكشنبه21/10/1399درمركزاردل درحال اجراء وبرگزاري مي باشد
1399/10/21