قابل توجه شرکت کنندگان درازمون کتبی7/9/1398
بنابه گزارش روابط عمومی مرکزازمون عملی برای قبول شدگان ازمون کتبی 7/9/1398درتاریخ19/9/1398ساعت 8صبح درمرکزبرگزارمیگردد
پیوست ندارد
1398/09/18