قابل توجه شرکت کنندگان درازمون5/10/1398
بنابه گزارش روابط عمومی مرکزکاراموزانی که درازمون5/10/1398شرکت نمودندوقبول شده ازمون عملی انها16/10/1398ساعت8/30می باشد
پیوست ندارد
1398/10/14