قابل توجه شركت كنندگان درازمون 27/6/1399تاريخ اعلان نتايج10/7/1399مي باشد..تاريخ ازمون عملي براي قبول شدگان19/7/1399
پیوست ندارد
1399/07/01